04_sluzba_krajowa-kopia

Służba Krajowa

Niesiemy posłanie na poziomie kraju
Co to jest Służba Krajowa Anonimowych Jedzenioholików?

Służba Krajowa Anonimowych Jedzenioholików (w skrócie: SKAJ) to przedstawiciele grup AJ z całej Polski oraz osoby, które zostały wybrane do pełnienia służby jako przewodniczący Komitetów SKAJ.

Co robi SKAJ?

SKAJ zajmuje się niesieniem posłania zdrowienia kompulsywnemu żarłokowi, który wciąż jeszcze cierpi – czyli realizuje główny cel istnienia Wspólnoty, i robi to w skali całego kraju. W praktyce oznacza to, że SKAJ zajmuje się sprawami, którymi nie mogą zająć się pojedyncze grupy, ponieważ są za mało liczne i mają ograniczony zakres oddziaływania.

Czym zajmują się Komitety?

Komitety SKAJ zajmują się poszczególnymi aspektami niesienia posłania AJ. Poniżej  znajdują się szczegółowe kompetencje Komitetów i członków Rady SKAJ.


Komitet ds. Dwunastu Tradycji AJ     |     Czym się zajmuje?

Informuje i doradza w zakresie Dwunastu Tradycji AJ „których celem jest zapewnienie sprawnego działania mityngów i komitetów służb oraz prowadzenie do zdrowienia wszystkich jedzenioholików, którzy szukają pomocy na naszej Wspólnocie” (AŻ 12&12, s. 121)

Możesz się do niego zwrócić, gdy…

 • nie masz pewności, czy dana inicjatywa, pomysł grupy, zachowanie na mityngu, itp. jest zgodny z Dwunastoma Tradycjami AJ;
 • masz wątpliwości co do interpretacji danej Tradycji w konkretnej sytuacji.

 Komitet ds. Informacji Publicznej     |    Czym się zajmuje?
 • Niesie posłanie zdrowienia na zewnątrz wspólnoty AJ poprzez:
  •  kontaktowanie się z mediami (np. redagowanie materiałów do prasy, radia itp.);
  •  rozpowszechnianie idei AJ wśród specjalistów;
  •  informowanie społeczeństwa o programie AJ (organizowanie wydarzeń informacyjnych, roznoszenie ulotek, mówienie o AJ wśród znajomych, członków innych wspólnot dwunastokrokowych itp.).

Możesz się do niego zwrócić, gdy…

 • potrzebujesz wsparcia w informowaniu o AJ w Twojej społeczności lokalnej, np. w postaci 
  • materiałów;
  •  pomysłów, jak informować;
  • pomocy w zredagowaniu ogłoszenia o mityngu;
  • kontaktów do przedstawicieli mediów;
  • praktycznych wskazówek (np. co powiedzieć specjaliście, w jaki sposób umówić się na spotkanie informujące o AJ itp.).

 Komitet ds. Internetu     |     Czym się zajmuje?
 • Aktualizuje i modernizuje polską stronę internetową www.anonimowijedzenioholicy.org.
 • Współpracuje z innymi Komitetami w celu wsparcia ich działalności drogą internetową.

Możesz się do niego zwrócić, gdy…


 Komitet ds. Kolportażu     |     Czym się zajmuje?

Możesz się do niego zwrócić, gdy…

 • chcesz kupić literaturę AJ (wchodząc na stronę sklepu);
 • masz pytanie dotyczące publikacji AJ (używając formularza kontaktowego).

 Komitet ds. Kontaktów ze Światowym AJ     |     Czym się zajmuje?
 • Koresponduje z żarłokami z innych krajów i ze światowym AJ.
 • Przekazuje informacje o wydarzeniach AJ na świecie.
 • Śledzi aktualności na zagranicznych stronach AJ (np. na stronie Regionu 9 i światowego AJ).

Możesz się do niego zwrócić, gdy…

 • potrzebujesz pomocy w skontaktowaniu się ze światowym AJ lub z Regionem 9;
 • interesuje cię, co się dzieje w innych Regionach;
 • interesują Cię najnowsze ustalenia i materiały zatwierdzone przez służby regionalne i światowe.

 Komitet ds. Literatury AJ     |     Czym się zajmuje?
 • Koordynuje tłumaczenie literatury AJ.
 • Przygotowuje książki i broszury AJ do druku i udostępnia je grupom.
 • Zajmuje się kwestiami związanymi z prawem autorskim i sprawami administracyjnymi odnośnie wydawania literatury.

Możesz się do niego zwrócić, gdy…

 • chcesz pomóc w tłumaczeniu lub redakcji literatury AJ.

 Komitet ds. Niesienia Posłania AJ    |     Czym się zajmuje?
 • Niesie posłanie zdrowienia wśród członków Wspólnoty, którzy wciąż cierpią – nowo przybyłych, członków w nawrocie, powracających po długiej przerwie itp.
 • Wspiera nowo powstałe grupy, wysyłając im materiały, służąc pomocą i doświadczeniem.
 • Pomaga w organizacji zlotów, warsztatów, maratonów AJ i mityngów specjalnych.
 • Tworzy literaturę lokalną.

Możesz się do niego zwrócić, gdy…


 Komitet ds. Statutu     |     Czym się zajmuje?
 • Czuwa nad zmianami w Karcie Zgromadzenia SKAJ i statucie Stowarzyszenia AJ.
 • Czuwa nad przestrzeganiem zasad Karty Zgromadzenia SKAJ podczas mityngów Zgromadzenia SKAJ.
 • Doradza i służy pomocą we wszelkich sprawach proceduralnych.

Możesz się do niego zwrócić, gdy…


 Przewodniczący     |     Czym się zajmuje?
 • Koordynuje prace w ramach Służby Krajowej.
 • Przewodniczy mityngom Zgromadzenia SKAJ
 • Podpisuje dokumenty w imieniu Wspólnoty.

 Sekretarz     |     Czym się zajmuje?
 • Gromadzi pisemną dokumentację Wspólnoty.
 • Prowadzi ogólne konto mailowe Wspólnoty AJ.
 • Koordynuje komunikację pomiędzy poszczególnymi członkami, grupami i komitetami.
 • Uaktualnia dane kontaktowe do grup i komitetów.
 • Tworzy i rozsyła sprawozdania ze Zgromadzeń SKAJ i działalności SKAJ.
 • Pomaga Przewodniczącemu w koordynacji Zgromadzenia SKAJ.

Możesz się do niego zwrócić, gdy…

 • Twoja sprawa dotyczy kwestii, odnośnie których nie wiesz, do kogo/do jakiego komitetu się zwrócić.

 Skarbnik     |     Czym się zajmuje?
 • Nadzoruje finanse Wspólnoty, tj.:
  • przygotowuje sprawozdania finansowe;
  • przygotowuje projekty budżetu (we współpracy z Przewodniczącym);
  • zarządza kontem bankowym Wspólnoty;
  • przesyła datki na rzecz Regionu 9 i Biura Służb Światowych;
  • współpracuje z biurem światowym.

Możesz się do niego zwrócić, gdy…

 • potrzebujesz wyjaśnień w kwestiach finansowych Wspólnoty.

W jaki sposób pracuje Zgromadzenie SKAJ?

Osoby pełniące służbę w SKAJ spotykają się dwa razy w roku na mityngach roboczych (nazywanych Zgromadzeniem SKAJ), na których podejmują decyzje dotyczące działania Wspólnoty. Decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny, poprzez głosowania. Jeśli to tylko możliwe, Zgromadzenie SKAJ stara się podejmować decyzje jednomyślnie. Pomiędzy Zgromadzeniami Służba Krajowa AJ działa w ramach poszczególnych komitetów, które na bieżąco realizują powierzone im działania. Członkowie danego komitetu, jak również poszczególne komitety, kontaktują się między sobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonów oraz Skype.

Kto jest odpowiedzialny za to, by postanowienia Zgromadzenia SKAJ były realizowane?

Postanowienia Zgromadzenia wprowadza w życie Rada SKAJ, składająca się z osób, wybranych przez Zgromadzenie do pełnienia określonych służb w SKAJ. Są to: Przewodniczący Rady SKAJ, Sekretarz, Skarbnik, Delegat SKAJ na Konferencję Służb Światowych oraz osoby pełniące służbę Przewodniczących Komitetów. Rada SKAJ jest odpowiedzialna przed Zgromadzeniem oraz grupami AJ w Polsce.

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby służyć na poziomie krajowym?

Jeśli chcesz podjąć służbę w wybranym przez siebie komitecie, możesz to zrobić na dwa sposoby: (1) jako zwykły członek komitetu lub (2) jako służba pomocnicza.

 • Aby zostać zwykłym członkiem komitetu zalecane jest spełnienie następujących wymagań:
 • Do służby pomocniczej w wybranym przez siebie komitecie może zgłosić się każdy członek AJ. Nie ma wymogu abstynencji ani doświadczenia w służbie na poziomie grupy, jedyną potrzebną kwalifikacją jest chęć podjęcia służby.

W jaki sposób można zgłosić się do służby?

 • Wybór na zwykłych członków komitetów odbywa się poprzez głosowanie Zgromadzenia SKAJ. Osoby zainteresowane służbą mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Sekretarza przed lub w trakcie mityngu Zgromadzenia.
 • Przyjęcie do służby pomocniczej odbywa się przez zgłoszenie się ochotnika, nie wymaga głosowania.
 • Jeśli czujesz gotowość i chęć do służby, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”.
Członkowie Komitetów i ich Przewodniczący pomogą w podjęciu służby, wyjaśnią wszystkie kwestie i wątpliwości – razem zdrowieć jest łatwiej!