08_regulamin

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Sklep internetowy, dostępny w domenie anonimowijedzenioholicy.org, zwany dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem” prowadzony jest przez Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików, z siedzibą w Warszawie, ul.Nowogrodzka 31. Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364662. Numer identyfikacyjny NIP: 527-263-60-45. Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.anonimowijedzenioholicy.org, temat: Sklep/Zamówienia/Reklamacje. Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików nazywane jest dalej „Sprzedawcą”.

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną wydawanych przez siebie książek i broszur oraz innych drobnych przedmiotów, zwanych dalej „produktami”. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet w ramach Sklepu internetowego. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie anonimowijedzenioholicy.org.

2. Warunkiem złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem zamówienia.

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieprzerwanie i nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż produktów w Sklepie internetowym odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta (checkbox).

4. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 roku, poz. 121 tekst jednolity ze zm.) – dalej kodeks cywilny, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 ww. ustawy.

5. Klient rozpoczyna zakupy, wybierając produkty z listy i wkładając je do koszyka. Przejście do zakładki „koszyk” pozwala zobaczyć podsumowanie zakupów, w tym cenę wybranych przez Klienta produktów wraz z kosztami dostawy. Następuje przejście do kasy, gdzie Klient wypełnia formularz z danymi do wysyłki oraz, po zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu, potwierdza zakup, klikając w ikonkę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) poczytuje się za złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, informacjami zawartymi w treści zamówienia oraz na stronie wybranego produktu.

6. Klient otrzymuje, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie przyjęcia oferty oraz szczegółowy jego opis wraz z podsumowaniem, obejmującym cenę wybranych przez Klienta produktów oraz koszty dostawy. W chwili otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta produktów, a potwierdzeniem zawarcia umowy jest wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu powyżej.

7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności tego podmiotu w Sklepie internetowym Sprzedawcy może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego Sprzedawcy oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

8. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki, które podawane są osobno. Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT (na podstawie art. 113 Ustawy o VAT), toteż nie wystawia faktur VAT, natomiast do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny. Na żądanie Klienta może być wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone przed upływem 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono produkt bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Faktura może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być dostarczona pocztą tradycyjną.

8. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

9. Odbiór osobisty zamówionych produktów jest możliwy po wcześniejszych indywidualnych ustaleniach (prosimy o kontakt).

10. Przesyłki wysyłane są w formule przesyłka polecona, priorytetowa. Klient ponosi koszty dostawy, podane w podsumowaniu zamówienia widocznym przed złożeniem zamówienia. Koszt dostawy jest obliczany na podstawie łącznej wagi oraz ilości zamówionych produktów – koszt przesyłki danego produktu oraz szczegółowy cennik kosztów przesyłki więcej niż jednego produktu znajdują się bezpośrednio w opisie każdego produktu. Dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz duże zamówienia (powyżej 10 kg) mogą być realizowane po uprzedniej indywidualnej wycenie i uzgodnieniu kosztów dostawy – prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, wybierając temat Sklep/Zamówienia/Reklamacje. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Sprzedawcy produkt (produkty) w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zapłata polega na samodzielnym wykonaniu przez Klienta przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dane do przelewu podane są poniżej:

Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików
ul.Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Nr rachunku: 25 1600 1462 1821 7140 2000 0001

11. Orientacyjny czas dostawy produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu na konto Sprzedawcy i jest zależny od dostępności produktu. Sprzedający nie przewiduje możliwości realizacji zamówienia bez uprzedniej zapłaty ceny przez Klienta (brak możliwości wysłania zakupionego produktu za pobraniem).

12. Klient otrzymuje, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość o wysłaniu przez Sprzedawcę zamówionych przez siebie produktów.

13. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie książki i broszury zostały przetłumaczone na język polski z języka angielskiego i wydane przez Sprzedawcę. Sprzedawca respektuje przepisy prawa autorskiego i posiada wszystkie stosowne licencje, dotyczące prawa do tłumaczenia oraz rozpowszechniania, udzielone przez Biuro Służb Światowych AJ w USA (OA World Service Office).

14. Przed odebraniem przesyłki Klient obowiązany jest każdorazowo sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą celem uzgodnienia dalszych działań. Sprzedawca informuje Klientów, iż brak stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki w momencie jej odbioru, może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi skuteczne dochodzenie roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

15. W przypadku wystąpienia wady fizycznej w zakupionych produktach Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktów w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 tekst jednolity ze zm.). Jednocześnie wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji.

16. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie w tej samej chwili.

17. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

18. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

19. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

20. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

21. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

23. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, korzystając z formularza kontaktowego na stronie anonimowijedzenioholicy.org (temat: Sklep/Zamówienia/Reklamacje). Reklamacje można także składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików,ul.Nowogrodzka 31, 00-511  Warszawa, podając przyczynę reklamacji oraz numer zamówienia. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi dostarczy wadliwy produkt na adres: Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików, ul.Nowogrodzka 31, 00-511  Warszawa (W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, by przesyłka zawierała: numer zamówienia, przyczynę złożenia reklamacji, oświadczenie co do wyboru sposobu usunięcia wady lub żądanie obniżenia ceny bądź oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy).

24. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, że uznał żądania za uzasadnione.

25. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z wymianą zakupionego produktu lub dostawą nowego produktu koszty dostawy (przesyłki pocztowej) ponosi Sprzedawca.

26. Jeśli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić produkt na wolny od wad w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

27. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

28. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu zakupionego w Sklepie internetowym Sprzedawcy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz.827). Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu umieszczonym poniżej.

29. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Sprzedawcy, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

30. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

31. Przesyłki nadawane przez Sprzedawcę nie zawierają pełnej nazwy Stowarzyszenia Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików, a jedynie skrót SSGAJ.

32. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w sklepie internetowym Sprzedawcy. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklepie Sprzedawcy zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

34. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą, a jego Klientami, będą rozstrzygane polubownie pomiędzy zainteresowanymi stronami. W przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia istnieje możliwość poddania powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej lub złożenia wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie procedury mediacyjnej przed tym sądem. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1364 w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga każdorazowo zgody obu stron. W przypadku braku zgody którejkolwiek strony na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 roku, poz. 101 tekst jednolity ze zm.).

35. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2014 roku.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz.827), Klient będący konsumentem, zwany dalej „Klientem”, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu zakupionego w Sklepie internetowym Sprzedawcy od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy. Do zachowania 14 – dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie w sposób określony w pkt 4 poniżej.

2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem lub ich części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego poniżej. Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i udostępniany jest na Stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy, w miejscu i w sposób zapewniający zapoznanie się z nim przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową na odległość. Skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wysyłając oświadczenie za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.anonimowijedzenioholicy.org, temat: Sklep/Zamówienia/Reklamacje. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną pocztą na adres: Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików, ul.Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracane produkty należy przesłać tradycyjną pocztą na adres: Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików, ul.Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

8. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, czyli przelewu na rachunek bankowy Klienta, podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

10. W przypadku dokonania zwrotu produktów Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy tj. w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Konsument nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, pocztą tradycyjną lub elektroniczną)

Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików
ul.Nowogrodzka 31,
00-511 Warszawa
Dopisek: odstąpienie od umowy

Ja (imię i nazwisko)……………………………………………………………………………………………..,
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Numer zamówienia to………………………………………………….,
Data zawarcia umowy to………………………………………….,
Data odbioru ……………………………………………………………………………….
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków………………………………………………………

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….