04_12_koncepcji

Dwanaście Koncepcji Służby AJ

Zasady, wedlug których służymy

Dwanaście Koncepcji Służby AJ zatwierdzono na Konferencji Służb Światowych w 1994 roku. Koncepcje pomagają nam stosować w pracy służb (które stanowią ważną część programu zdrowienia AJ) zasady, wypływające z Kroków i Tradycji. Koncepcje określają zadania struktur służb AJ i służą jako przewodnik;
pokazują, jak wygląda łańcuch odpowiedzialności we Wspólnocie, która obejmuje cały świat. Chociaż Koncepcje skupiają się na działalności Służb Światowych, są one pomocne wszystkim zaufanym służebnym AJ, wskazując im właściwe kierunki działania: udział grup procesie decyzyjnym, sposób podejmowania decyzji przez głosowanie, prawo każdego do wyrażania swojej opinii. Dwanaście Koncepcji pomaga nam realizować nasz główny cel: niesienie posłania jedzenioholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

 1. Ostateczna odpowiedzialność za Służby Światowe AJ i władza nad nimi należy do zbiorowego sumienia całej naszej Wspólnoty.
 2. Grupy AJ przekazały Konferencji Służb Światowych pełnomocnictwo do prowadzenia działań na poziomie służb światowych; dlatego Konferencja Służb Światowych jest głosem, władzą, autorytetem oraz skutecznie działającym sumieniem AJ jako całości.
 3. Skuteczne przewodnictwo jest możliwe dzięki opartemu na zaufaniu prawu decyzji.
 4. Prawo do uczestnictwa zapewnia wszystkim członkom równe możliwości w procesie decyzyjnym.
 5. Każdy członek ma prawo do apelacji i wnoszenia petycji, co gwarantuje, że jego opinie i skargi będą wnikliwie rozpatrzone.
 6. Konferencja Służb Światowych powierza Radzie Powierników główną odpowiedzialność za kierowanie wspólnotą Anonimowych Jedzenioholików.
 7. Rada Powierników posiada prawa i obowiązki wynikające z Części A statutu OA; prawa i obowiązki Konferencji Służb Światowych są zgodne ze zwyczajami panującymi we Wspólnocie oraz Częścią B statutu OA.
 8. Rada Powierników powierza odpowiedzialność za zarządzanie Biurem Służb Światowych Komitetowi Wykonawczemu.
 9. W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania służby na wszystkich poziomach, niezbędni są kompetentni i zaufani słudzy oraz właściwe i rozsądne reguły ich wybierania.
 10. Zakres odpowiedzialności każdej służby jest równoważony przez dokładnie określony zakres związanej z nią władzy, tak by uniknąć powielania działań.
 11. Powiernicy działający w Biurze Służb Światowych powinni być wspierani przez jak najlepsze stałe komitety, wykonawców i doradców.
 12. Duchowe podstawy służby AJ gwarantują, że:
  • żaden komitet lub inny organ służby AJ nigdy nie stanie się ośrodkiem nadmiernego bogactwa ani władzy;
  • zasadą rozważnego dysponowania finansami AJ będzie zapewnienie wystarczających funduszy na bieżące działania oraz zachowanie rozsądnej rezerwy;
  • żaden członek AJ nie otrzyma nigdy nieograniczonej władzy;
  • wszystkie ważne decyzje będą osiągane na drodze dyskusji, głosowania i, jeśli to tylko możliwe, w sposób jednomyślny;
  • działalność służb nigdy nie stanie się polem rozgrywek personalnych ani zarzewiem publicznych kontrowersji;
  • komitety ani rady służb nigdy nie będą podejmowały działań w sposób uzurpujący władzę, lecz na zawsze pozostaną demokratyczne w myśleniu i działaniu.