02_12_krokow

Dwanaście Tradycji AJ

Zasady, według których funkcjonujemy

Dwanaście Tradycji to zasady postępowania, dzięki którym AJ pozostaje jednością, działając we wspólnej sprawie. Tradycje są tym samym dla grup, czym dla jednostki są Kroki. Zasady te zapewniają płynne funkcjonowanie, trwanie i rozwój licznym grupom, z których składa się AJ. Podobnie jak Dwanaście Kroków, Dwanaście Tradycji ma swoje korzenie w AA. Tradycje opisują postawy, które pierwsi członkowie AA uważali za ważne dla przetrwania grupy.

 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Jedzenioholików.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy; nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
 3. Jedynym warunkiem przynależności do AJ jest pragnienie zaprzestania kompulsywnego jedzenia.
 4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AJ jako całości.
 5. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie jedzenioholikowii, który wciąż jeszcze cierpi.
 6. Grupa AJ nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AJ żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
 7. Każda grupa AJ powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
 8. Działalność we wspólnocie AJ powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AJ
 9. Anonimowi Jedzenioholicy nie powinni nigdy stać się organizacją, dopuszcza się jednak tworzenie służb i komitetów bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
 10. Anonimowi Jedzenioholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AJ nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachować osobistą anonimowość wobec prasy, radia, filmu, telewizji oraz wszelkich innych publicznych form komunikacji medialnej.
 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

Adaptacja tekstu Dwunastu Tradycji Anonimowych Alkoholików za zgodą Służb Światowych AA, AA World Services, Inc.